نهال گردو رقم HBSulduz 41

نهال گردو رقم HBSulduz 41

  • متوسط برگ ده تا یک هفته دیر تر از ژنوتیپ های محلی
  • باردهی لترال صد درصد
  • درصد مغز بالای 65
  • میوه بالای 15 گرم
  • خوش هرس و خوش فرم
  • خیلی پر بار و برای 300 درخت در هکتار 6 تا 7 تن گردو

گالری محصول HBSulduz 41