نمونه کار برون مرزی

قزاقستان

نهالستان گردو

دعوت از جواد حاجی زاده جهت  به کشور  قزاقستان  جهت بررسی مناطق مساعد جهت کشت گردو در کشور قزاقستان.