فیلم معرفی محصول پر بار

رقم تاج سولدوز گروه اچ بی سولدوز سال 99

در این ویدئو باغ مادری اچ پی سولدوز یکی از رقم های پر بار و سریع الرشد به نام تاج سولدوز را در سال جاری (1399) مشاهده می کنید.

این درخت 14 – 15 ساله می باشد. با سایه انداز به شعاع 49 متر و ارتفاع 6 متر که درصد مغز 80 درصد خواهد بود.

برای یک هکتار زمین تعداد 150 الی 170 تا نهال لازم می باشد.