محصول پربار نهال گردو HB سال 99

باردهی بالای محصولات گردو گروه اچ بی سولدوز سال 99

نمونه محصولات پربار درختان گردو حاصل گروه اچ بی سولدوز در سال 99 را مشاهده می کنید.

این محصولات نمونه ای از درختان پیوندی
می باشد که توسط گروه ما انجام شده است.

درآمد حداکثری خود را با نهال های ما بدست آورید.