[فیلم] احداث باغ گردوی پیوندی زود بازده و پربار از

ارقام گردوی بینظیر HB سال 99

احداث باغ گردو

کاشت در زمین 2 هکتاری و فاصله گردوهای جنگلی 5 در 5 متر و برای هر هکتار 400 نهال در نظر گرفته شده است.

جهت احداث باغ گردو با توجه به این که نهال ها رشد و رویش خوبی دارند اما عملیات پیوند را سال دیگر انجام می دهیم؛ و از ارقام اچ بی 1، 7، 43، 63 و تاج سولدوز انتخاب خواهیم کرد.

برای این کاشت از نهال ها یعنی 5 در 5 متر هر نهال قبل از 12 سالگی خود بین 20 الی 30 کیلوگرم گردوی خشک خواهد داد.

که برای هر هکتار بین 8 الی 10 تن محصول خواهد داشت.

برای هر هکتار به ارزش 100 میلیون تومان که در فیلم مشاهده می کنید هر سال درآمد تقریبی 500 میلیون تومان پیش بینی می شود.