نهال گردو رقم HBSulduz 64

نهال گردو رقم HBSulduz 64

  • باردهی لترال صد درصد
  • یک هفته دیرتر از گردوهای محلی بیدار میشود
  • خود گردافشان
  • گردوی درشت با مغز هفتاد درصدی
  • باردهی بعد سرما بهاره سی تا شصت درصدی دارد.
  • فاصله کاشت 7در 5 توصیه میشود
رقم HBSulduz 1

نهال گردو رقم HBSulduz 64

گالری محصول HBSulduz 1