نهال گردو رقم تاج سولدوز

نهال گردو رقم تاج سولدوز

  • سریع الرشد
  • وزن میوه 12تا 17گرم
  • درصد مغز بالای 80
  • تراکم کاشت 150تا 170درخت در هکتار
  • باردهی هر درخت برای تراکم 150درخت 45کیلوگرم و برای 170درحت 40کیلو گرم
  • تناژ در هکتار 6تا 7تن
  • تناژ مغز گردو در هکتار 5تن.
  • خود گردافشان
  • مقاوم به افات

یکی از ارقامی که برای اغلب بازدید کنندگان از جمله فعال گردو دیدات از کردستان و فعالان اذرشهری جذابیت زیادی داشت. این درخت سریع الرشد است و فاصله ۸در ۸ توصیه میشود تناژ ۵ تن در هکتار خواهد داشت درصد مغز بالای هفتاد درصد میباشد و خوش تلقیح و خود گردافشان است گردوهای درشت دارد.