نهال گردو رقم تاج سولدوز

نهال گردو رقم تاج سولدوز

یکی از ارقامی که برای اغلب بازدید کنندگان از جمله فعال گردو دیدات از کردستان و فعالان اذرشهری جذابیت زیادی داشت. این درخت سریع الرشد است و فاصله ۸در ۸ توصیه میشود تناژ ۵ تن در هکتار خواهد داشت درصد مغز بالای هفتاد درصد میباشد و خوش تلقیح و خود گردافشان است گردوهای درشت دارد.